Home icon
» Основні пункти Положення про вступне тестування

Положення про вступне тестування (вступну співбесіду) слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки


1. Загальні положення

1.1. Дане «Положення про вступне тестування слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки» розроблено відповідно до навчального плану для підготовчих курсів, затвердженого 10.04.2014 р. проректором з навчальної роботи та «Положення про кафедру базових і спеціальних дисциплін Інституту доуніверситетської підготовки» (СМЯ НАУ П 17.01.01 (20) – 03 – 2013), п. 3.4, затвердженого 07.11.2013 р. ректором Національного авіаційного університету (далі – Університет).

1.2. Вступне тестування проводиться з метою виявлення рівня знань та вмінь слухачів підготовчих курсів Інституту доуніверситетської підготовки (далі – Інститут) за програмами загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України у поточному навчальному році.

1.3. Вступне тестування визначає загальний базовий рівень підготовки слухачів за програмами загальноосвітнього навчального закладу.


2. Підготовка до проведення вступного тестування

2.1. Вступне тестування проводиться на початку навчального року за окремо затвердженим директором Інституту розкладом.

2.2. Підготовку та організацію, проведення та перевірку вступного тестування здійснює комісія Інституту, яку очолює і затверджує директор Інституту.

2.3. Комісія здійснює організаційно-технологічну підготовку до проведення вступного тестування:

—  встановлює терміни його проведення;

—  визначає перелік навчальних дисциплін, із яких воно буде проведене;

—  розробляє інформаційні та методичні матеріали;

—  формує зведені бази даних слухачів підготовчих курсів;

—  визначає форму його проведення (письмові контрольні роботи, тести або творчі конкурси тощо);

—  за умов суворої конфіденційності розробляє та організовує тиражування текстів;

—  оголошує його результати;

—  проводить аналіз письмових робіт.

2.4. Тексти білетів вступного тестування формуються відповідно до змісту навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України із навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою базових і спеціальних дисциплін: «Математика», «Фізика», «Хімія», «Українська мова та література», «Біологія», «Географія», «Рисунок та композиція», «Історія України», «Англійська мова», «Основи журналістики», «Всесвітня історія» та «Світова література».

2.5. З метою успішного написання вступного тестування, слухачі підготовчих курсів забезпечуються навчально-методичною літературою, програмами з навчальних дисциплін, характеристиками тестів.

2.6. Характеристика тесту вступного тестування з навчальних дисциплін:

—  містить загальні методичні вказівки щодо його проведення;

—  визначає форму його проведення;

—  пояснює структуру тесту;

—  зазначає час, відведений на виконання завдань тесту;

—  містить систему оцінювання окремих завдань та тесту загалом;

—  визначає перелік тем, за якими складено тестові завдання;

—  містить характеристику рівнів завдань та їх зразків;

—  містить приклади структури білета, завдань та відповідей до них.

Характеристика тесту затверджується завідувачем кафедри базових і спеціальних дисциплін та за два тижні до початку роботи доводиться до відома слухачів.


3. Умови проведення вступного тестування слухачів підготовчих курсів

3.1. До участі у вступному тестуванні допускаються слухачі, які зараховані наказом
ректора на підготовчі курси у поточному навчальному році з термінами навчання:
8 місяців (01.10. – 31.05) та 4 місяці (19.01. – 31.05).

3.2. Слухачі підготовчих курсів проходять вступне тестування з навчальних дисциплін: українська мова та література; світова література; математика; фізика; англійська мова; біологія; історія України; всесвітня історія; географія, хімія, рисунок та композиція, основи журналістики.

3.3. Слухачі зобов’язані завчасно ознайомитись із розкладом вступного тестування, характеристикою тестів та іншими методичними рекомендаціями (зазначені матеріали вступного тестування доводяться до відома слухачів особисто викладачем на практичному занятті, а також розміщуються на сайті та інформаційних стендах Інституту).

3.4. Характеристику тестів вступного тестування до відома слухачів підготовчих курсів доводить викладач на практичному занятті, про що він робить відповідний запис у журналі проведення практичних та лабораторних занять.

3.5. Вступне тестування проводиться у письмовій формі (за тестовими завданнями), які розроблені кафедрою базових і спеціальних дисциплін та затверджені завідувачем кафедри або директором Інституту.

3.6. Проведення вступного тестування для слухачів підготовчих курсів не входить у вартість оплати за навчання на підготовчих курсах.


4. Порядок проведення вступного тестування

4.1 Терміни проведення та перевірки вступного тестування визначаються розпорядженням директора Інституту.

4.2. Для проведення та організації вступного тестування розпорядженням директора Інституту затверджується комісія, яка керується у своїй діяльності принципами дотримання прав громадян на освіту, установлених законодавством України, гласності і відкритості роботи, а також об’єктивності оцінки слухачів Інституту, їх можливостей та здібностей.

4.3. Комісію очолює завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін. До складу комісії залучаються науково-педагогічні працівники кафедри базових і спеціальних дисциплін та інших кафедр Університету.

4.4. Голова комісії призначає членів комісій для організації, проведення та перевірки вступного тестування та розподіляє між ними функціональні обов’язки.

4.5. Члени комісії із складу адміністративно-допоміжного персоналу Інституту та кафедри базових і спеціальних дисциплін розробляють необхідну для проведення вступного тестування бланкову документацію: зошити вступного тестування, протоколи вступного тестування, акти розкриття конвертів, а також тиражують матеріали та формують конверти з матеріалами.

4.6. Члени комісії з’являються на робоче місце за 30 хвилин до початку зазначеного у розкладі часу.

4.7. Члени комісії отримують під підпис у відомості видачі тестових матеріалів зошити, чистовики, чернетки, списки слухачів, конверти з білетами, необхідні матеріали для проведення тестування та несуть персональну відповідальність за їх використання.

4.8. Члени комісії фіксують на дошці час початку і закінчення вступного тестування. Організаційний момент не входить до часу написання роботи та не повинен перевищувати 10 хвилин.

4.9. Реєстрація слухачів починається в аудиторії перед початком вступного тестування на підставі посвідчення слухача підготовчих курсів установленого зразка. Слухачі, які не мають зазначеного посвідчення, до написання вступного тестування не допускаються.

4.10. Для проведення вступного тестування встановлюються такі норми часу: одна академічна година (45 хвилин) на кожну навчальну дисципліну.

4.11. Слухачі допускаються в аудиторії без верхнього одягу та зайвих речей.

4.12. Слухачі під час написання вступного тестування зобов’язані:
отримати під підпис бланки (зошит та чернетку) для написання тестування;
виконувати всі вказівки та вимоги членів комісії, що стосуються процедури написання роботи;
після завершення тестування здати зошити із виконаними завданнями, білетами та чернетками членам комісії і поставити підпис у списку реєстрації. У процесі написання вступного тестування члени комісії обов’язково наголошують на тому, що чернетки не перевіряються.

4.13. Після отримання зошитів слухачі перевіряють наявність двох бланків (зошита, чернетки) та штампів на них. Одночасно, погашаючи штампи, зазначають на них дату, підписують чернетку. Зошит підписується із вказівкою навчальної дисципліни, прізвища, імені та по батькові слухача в називному відмінку друкованими літерами, із записом номера варіанту, виставленням дати, року, номера групи або назви регіону та особисто підписується.

4.14. Члени комісії демонструють слухачам закритий конверт із білетами, прилюдно його розкривають. Акт розкриття конверта підписують всі члени комісії.

4.15. Члени комісії перераховують білети.

4.16. Члени комісії відповідають тільки на ті питання слухачів, що носять організаційний характер.

4.17. Члени комісії не мають права залишати аудиторію до закінчення написання вступного тестування відповідно до розкладу, розмовляти по мобільному телефону, голосно спілкуватись в аудиторії, де проводиться робота.

4.18. На вступному тестуванні повинні бути забезпечені спокійні і доброзичливі умови, а слухачам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань та вмінь. Під час проведення вступного тестування в аудиторії присутні тільки члени комісії. Сторонні особи до аудиторії, де проводиться вступне тестування, не допускаються.

4.19. Слухачам під час виконання вступного тестування забороняється:
залишати аудиторію, спілкуватися з іншими слухачами, передавати будь-які матеріали, консультувати чи консультуватися тощо.
користуватися під час виконання письмової роботи в особистих інтересах, а також в інтересах інших осіб мобільними телефонами, фото- й відеоапаратурою, іншими технічними засобами, що можуть бути використані для приймання та передавання будь-якої інформації.

4.20. Для якісного виконання вступного тестування із математики та фізики слухачам дозволяється мати при собі математичні інструменти та калькулятор. Усі табличні значення, величини констант із фізики та математики члени комісії записують в аудиторії на дошці або роздають у друкованому вигляді.

4.21. Слухачі, які спізнилися на вступне тестування, допускаються до його написання за власним бажанням (за заявою без права компенсації втраченого часу).

4.22. У разі порушення норм, передбачених пп. 4.11, 4.19, слухачі не допускаються до написання вступного тестування або їм пропонують залишити аудиторію, а отримані ними результати анулюються.

4.23. Після написання вступного тестування слухачі здають роботи під підпис, члени комісії ретельно перевіряють наявність всіх зданих зошитів, розкладають їх по варіантах і здають всі матеріали голові комісії під підпис у відомості видачі матеріалів.

4.24. При здачі письмових робіт із вступним тестуванням слухачами, члени комісії перевіряють наявність бланків (зошита, білета, чернетки, додаткових чистовиків та чернеток) та відповідність отриманих варіантів, відокремлюють чернетку від зошита.


5. Система оцінювання знань та вмінь слухачів підготовчих курсів на вступному тестуванні

5.1. Слухачам підготовчих курсів після проходження вступного тестування виставляється вхідна рейтингова оцінка, що складається із балів, які слухач отримує за результатами тестування.

5.2. Вступне тестування слухачів підготовчих курсів оцінюється за 60‑бальною шкалою оцінювання знань та вмінь, згідно навчальної робочої програми з відповідної навчальної дисципліни та характеристики тестів.


6. Порядок перевірки вступного тестування

6.1. Перевірку вступного тестування слухачів підготовчих курсів здійснює комісія Інституту.

6.2. Комісію очолює завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін.

6.3. Терміни перевірки вступного тестування встановлює голова комісії.

6.4. Після перевірки вступного тестування методист виставляє його результати до протоколу встановленої форми (додаток 4).

6.5. Результати вступного тестування слухачів виставляються у журналі проведення практичних та лабораторних занять у графі «Вхідна рейтингова оцінка».

6.6. Результати вступного тестування слухачів оголошує викладач на практичному занятті.

6.7. Аналіз вступного тестування для слухачів проводиться на практичному занятті після його проведення та перевірки, про що викладач робить відповідний запис у графі «Зміст заняття» журналу проведення практичних та лабораторних занять.


7. Умови написання повторного тестування

7.1. Слухачі, які з об’єктивних причин були відсутніми на вступному тестуванні мають право на його написання за окремо визначеним розкладом.

До об’єктивних причин, що дають право слухачеві на участь у додатковому вступному тестуванні, належать:

участь у міжнародних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, які включені до офіційних заходів, що проводяться за розпорядженням Міністерства освіти і науки України;

—  факти порушення процедури проведення тестування, які негативно вплинули на результати оцінювання;

—  хвороба, що перешкоджає участі у тестуванні, підтверджена медичною довідкою з відповідного закладу охорони здоров’я;

—  смерть рідних по крові або по шлюбу під час тестування;

—  стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в день або переддень вступного тестування;

—  інші об'єктивні причини, що унеможливили участь слухача у написанні вступного тестування.

7.2. Повторне вступне тестування для слухачів підготовчих курсів проводиться за окремо затвердженим розкладом та відповідно до п.п. 2-6 даного Положення.