Home icon
» Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень слухача

3.7. Світова література
Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів

Незадовільно

І. Початковий

1–14
Слухачі відтворюють матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище. Слухачі розуміють навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням. Слухачі сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного висловлювання (з допомогою вчителя).


Задовільно


ІІ. Середній


15–30
Слухачі володіють літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення літературного явища без посилання на текст.
Слухачі володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя відтворюють матеріал і наводить приклади з тексту.
Слухачі володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з допомогою вчителя знаходять потрібні приклади у тексті літературного твору.ДобреIII. Достатній31–45
Слухачі володіють матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводять окремі власні приклади на підтвердження певних суджень. Слухачі володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляють допущені помилки й добирають аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку. Слухачі володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі аргументи на підтвердження власного судження.ВідмінноIV. Високий46–60
Слухачі володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляють початкові творчі здібності, самостійно оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють допущені помилки, працюють з різними джерелами інформації, систематизують та творчо використовують дібраний матеріал. Слухачі на високому рівні володіють матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них. Слухачі вільно володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляють особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схильність до літературної творчості.

3.8. Українська мова та література
3.8.1. Українська мова

Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів

Незадовільно

І. Початковий

1–14
У відповіді бракує зв’язності й цілісності, робота потребує лексичного і граматичного оформлення, характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні. Висловлювання не є ще завершеним текстом, слухач слабко дотримується послідовності й чіткості під час викладу власних думок.

Задовільно

ІІ. Середній

15–30
Відповідь слухача за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю, чи у цілому є завершеною, проте вона потребує глибшого висвітлення, слід точніше добирати слова й синтаксичні конструкції.


Добре


III. Достатній


31–45
Слухач дає достатньо повну відповідь, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдосконалювати вміння чітко та послідовно викладати власні думки.
У цілому ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, грамати‑ чного та стилістичного оформлення роботи.
Слухач самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст, у цілому розкриває тему, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати особистісну позицію і належно її аргументувати.


Відмінно


IV. Високий


46–60
Слухач самостійно будує послідовну, повну відповідь, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, аргументує різні погляди на проблему; чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається точністю, багатством словника, різноманітністю слововживання граматичною правильністю, з дотриманням стилю.

3.8.2. Українська література

Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів

Незадовільно

І. Початковий

1–14
Слухач відтворює матеріали на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище, розуміє матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворює якийсь фрагмент окремим реченням; сприймає навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді вислову (з допомогою вчителя).

Задовільно

ІІ. Середній

15–30
Слухач володіє літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст, володіє матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою викладача відтворює матеріал і наводить приклад з тексту; володіє матеріалом, відтворює значну його частину, з допомогою викладача знаходить потрібні приклади у тексті літературного твору.


Добре


III. Достатній


31–45
Слухач володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим викладачем зразком, наводить окремі власні приклади на підтвердження власних суджень, володіє матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом викладача виправляє допущені помилки й добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку; систематизує та узагальнює набуті знання, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження власного судження.


Відмінно


IV. Високий


46–60
Слухач володіє матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляє початкові творчі здібності, самостійно оцінює окремі нові літературні явища, знаходить і виправляє допущені помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо використовує дібраний матеріал, висловлює свої думки, самостійно оцінює явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них; виявляє особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань; переносить набуті знання та вміння на нестандартні ситуації, має схильність до літературної творчості.

3.9. Фізика

Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів

Незадовільно

І. Початковий

1–14
Слухач володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою викладача відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні»; уміє розрізняти фізичні та астрономічні величини, одиниці вимірювання з певної теми, розв’язувати задачі з допомогою викладача лише на відтворення основних формул, здійснює найпростіші математичні дії.

Задовільно

ІІ. Середній

15–30
Слухач описує явища, відтворює значну частину навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що вивчається; розв’язує типові прості задачі (за зразком), виявляє здатність обґрунтувати деякі логічні кроки за допомогою викладача.

Добре

III. Достатній

31–45
Слухач вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок; самостійно розв’язує типові задачі й виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язку.ВідмінноIV. Високий46–60
Слухач на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання; самостійно розв’язує комбіновані типові задачі стандартними або оригінальним способом, розв’язує нестандартні задачі передбачені програмою основні методи розв’язання завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням; виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі способу розв’язання математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

3.10. Хімія

Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів

Незадовільно

І. Початковий

1–14
Слухач розпізнає деякі хімічні об’єкти, описує їх за певними ознаками; має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і може відтворити окремі його частини, під керівництвом викладача записує найпростіші хімічні формули.
Задовільно
ІІ. Середній
15–30
Слухач знає окремі факти, що стосуються хімічних сполук і явищ; самостійно або з допомогою викладача складає скорочену умову задачі. Слухач робить обчислення за готовою формулою.

Добре

III. Достатній

31–45
Слухач самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу, з допомогою викладача порівнює хімічні об’єкти, наводить рівняння реакцій за умовою задачі та робить його обчислення, з допомогою викладача розв’язує задачі.

Відмінно

IV. Високий

46–60
Слухач володіє навчальним матеріалом і застосовує знання у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, узагальнювати й систематизувати надану інформацію, робить висновки, самостійно наводить і використовує формули для розв’язування задач. Слухач самостійно знаходить і використовує інформацію згідно з поставленим завданням; самостійно аналізує та розв’язує задачі раціональним способом.

3.11. Історія України

Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів

Незадовільно

І. Початковий

1–14
Слухач може назвати одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-географічні об’єкти; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так-ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії; може двома-трьома реченнями розповісти про історичну подію чи постать; впізнати її за описом; співвіднести рік зі століттям, століття – з тисячоліттям, має загальне уявлення про історичну карту.

Задовільно

ІІ. Середній

15–30
Слухач може репродуктивно відтворити невелику частину навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані у тексті підручника, називаючи одну-дві основні дати; показувати на карті історико-географічний об’єкт; з допомогою викладача може відтворити основний зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних понять, називати основні дати; показувати на історичній карті основні місця подій.


Добре


III. Достатній


31–45
Слухач послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ та процесів; «читає» історичні карти, використовує історичні документи як джерело знань; слухач використовує знання за аналогією, дає правильне визначення історичних понять, аналізує описані історичні факти, дає словесний опис історичних об’єктів, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки, синхронізує події у межах курсу, аналізує зміст історичної карти.

Відмінно

IV. Високий

46–60
Слухач володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, рецензує відповіді інших слухачів, співставляє і систематизує дані історичних карт, синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії; слухач у повному обсязі опанував програмовий матеріал, що дає йому змогу відповідно до вікових особливостей презентувати власну інтерпретацію історичних явищ.

3.12. Рисунок та композиція

Оцінка за національною шкалою

Рівень
Оцінка в балах

Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів


Незадовільно


І. Початковий


1–14
Слухач володіє тематичним матеріалом на елементарному рівні засвоєння; користується обмеженим понятійно-термінологічним запасом у процесі обговорення композиційного вирішення поставленого тематичного завдання; художньо-образне мислення розвинуте на елементарному рівні; виявляє здатність викласти думку та запропонувати шляхи композиційної побудови твору тільки після детального пояснення викладача; у створенні композиції не досягає цілісності.

Задовільно

ІІ. Середній

15–30
Слухач усвідомлює значну частину тематичного матеріалу; здатний за допомогою вчителя логічно відтворити значну його частину; демонструє небагатий понятійно-термінологічний запас; художньо-образне мислення розвинуто слабо (з використанням окремих понять); практичну діяльність здійснює під керівництвом викладача; організовує композицію на площині.


Добре


III. Достатній


31–45
Слухач повністю розуміє, самостійно узагальнює та систематизує тематичний матеріал; самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; демонструє та використовує достатній понятійно-термінологічний запас; має досить розвинуте художньо-образне мислення і уяву; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу і застосовує знання у практичній композиційній діяльності без допомоги викладача; самостійно розв’язує композиційні задачі, творчо застосовує набутий досвід у стандартних ситуаціях; контролює власну художньо-творчу діяльність.


Відмінно


IV. Високий


46–60
Слухач володіє теоретичним матеріалом з композиції у повному обсязі та узагальнює його; робить самостійні висновки та висловлює судження щодо оцінки мистецьких явищ, художніх творів; виявляє глибокі знання спеціальної художньої термінології та використовує їх в аналізі творів мистецтва; має розвинуте художньо-образне мислення; широко застосовує знання на практиці; виявляє здібності до композиційної діяльності; самостійно знаходить додаткову інформацію відповідно до власного творчого задуму; використовує набуті знання і вміння в нестандартних композиційних завданнях; планує власну художньо-творчу діяльність.

<-- Повернутися