Home icon
» ПРАВИЛА ПРИЙОМУ СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ У 2015 – 2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СЛУХАЧІВ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

1.1.    На підготовчих курсах Інституту доуніверситетської підготовки (далі – Інститут) проводиться підготовка до вступу до вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ) громадян України, в тому числі до Національного авіаційного університету (далі – Університет) та до загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) навчальних досягнень випускників.
Ліцензія Міністерства освіти і науки (далі – МОН) України наведено у додатку 1.
1.2.    На підготовчі курси зараховуються учні (далі – слухачі) 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – ЗНЗ) та учнівська молодь на базі неповної та повної загальної середньої освіти.
Для учнів 9 класу здійснюється підготовка до вступу до ВНЗ ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми тощо) громадян України.
Для учнів 10–11 класів здійснюється підготовка до вступу до ВНЗ громадян України та до загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників.
1.3.    Терміни навчання слухачів на підготовчих курсах: 9 місяців (з 01 жовтня по 30 червня); 5 місяці (з 18 січня по 30 червня).
1.4.    При оформленні на підготовчі курси слухач (замовник) та його законний представник ознайомлюються із Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Правилами прийому до Національного авіаційного університету, Положенням про Інститут доуніверситетської підготовки, Положенням про надання платних послуг Інститутом доуніверситетської підготовки Національного авіаційного університету та Положенням про порядок прийому слухачів на підготовчі курси.
1.5.    Слухачі зараховуються на підготовчі курси наказом ректора Університету, згідно поданої заяви, після укладання Договору про навчання та здійснення оплати за надання освітніх послуг.
1.6.    Договір про навчання укладається в двох примірниках, що заповнюються одним із батьків або особою, яка їх замінює, згідно чинного законодавства. При укладанні Договору про навчання замовник освітніх послуг пред’являє оригінал паспорта, картку платника податків та надає їх копії.
1.7.    Оплата за навчання на підготовчих курсах здійснюється у безготівковій формі в комерційних банках на основі виданих квитанцій. У квитанціях зазначається прізвище, ім’я та по батькові слухача підготовчих курсів. Оплата вноситься посеместрово (І семестр: жовтень – січень, ІІ семестр: лютий – травень), або за письмовою заявою замовника освітніх послуг один раз за два місяці згідно Договору про навчання. Замовник сплачує загальну вартість освітніх послуг у термін до 30 травня відповідного календарного року.
1.8.    Слухачам після здійснення оплати за навчання необхідно подати для формування особової справи такий перелік документів:
–    заяву встановленого зразка на ім’я ректора Університету;
–    ксерокопію паспорта законного представника слухача та копію картки платника податків;
–    ксерокопію паспорта слухача або копію свідоцтва про народження (у випадку неотримання особою на момент подання документів паспорта громадянина України);
–    оригінал табеля за останній рік навчання (або копію залікової книжки) з печаткою навчального закладу та підписом директора. Після закінчення 9 го класу слухач надає копію свідоцтва про неповну загальну середню освіту;
–    довідку про навчання з навчального закладу;
–    2 фото розміром 3х4 см;
–    5 файлів;
–    5 конвертів із марками по Україні, підписаних на адресу слухача за фактичним місцем проживання.
1.9.    Документи приймаються за адресою:
м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, офіс 610, 609.
Режим роботи: у липні   серпні з 900 до 1700 (понеділок   п’ятниця); у вересні   жовтні з 900 до 1700 (понеділок   субота); у листопаді   квітні з 900 до 1700 (понеділок   п’ятниця).
1.10.    Слухачам підготовчих курсів видається посвідчення, яке пред’являється охороні при вході у навчальні корпуси Університету. Наявність посвідчення є обов’язковим при відвідуванні занять.
1.11.    Зарахування слухачів на підготовчі курси проводиться з першого та п’ятнадцятого числа кожного наступного місяця на підставі поданої заяви на ім’я ректора Університету.
1.12.    Протягом навчання на підготовчих курсах слухач має право змінювати напрям, форму навчання і перелік навчальних дисциплін із першого або п’ятнадцятого числа наступного місяця, уклавши Угоду про доповнення договору про навчання, згідно заяви, написаної на ім’я ректора Університету (директора Інституту).
1.13.    Відрахування слухачів із підготовчих курсів проводиться на підставі написаної на ім’я ректора Університету заяви з першого або п’ятнадцятого числа наступного місяця, згідно умов Договору про навчання.
1.14.    Вартість освітніх послуг однієї навчальної дисципліни на підготовчих курсах затверджується наказом ректора.
1.15.    У вартість оплати за освітні послуги входять:
–    проведення практичних занять обсягом, зазначеним у додатку 2, із однієї навчальної дисципліни;
–    проведення вступної співбесіди;
–    проведення та перевірка домашніх завдань;
–    проведення та перевірка контрольних робіт;
–    проведення випускного екзамену;
–    проведення консультацій із навчальних дисциплін.
1.16.    У вартість оплати за освітні послуги не входить вартість комунальних послуг і оплата оренди навчальних приміщень, вартість якої встановлює орендодавець у регіонах України.
1.17.    Для оплати оренди і комунальних послуг навчальних приміщень у регіонах України Університет укладає із замовником додаткову Угоду до Угоди про доповнення договору про навчання. Оплата за оренду і комунальні послуги здійснюється законним представником замовника однією додатковою проплатою за перший місяць навчання, згідно укладеної додаткової Угоди до Угоди про доповнення договору про навчання. У разі розірвання Договору про навчання кошти, сплачені за оренду приміщення і комунальні послуги, не повертаються.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ

2.1.    На підготовчих курсах навчання здійснюється за затвердженим графіком навчального процесу, відповідно до затвердженого навчального плану, навчальних і робочих навчальних програм. Опис дій в рамках «Навчально-виховний процес» наведено в документах: «Положення про кафедру базових і спеціальних дисциплін Інституту доуніверситетської підготовки», «Положення про Інститут доуніверситетської підготовки», «Положення про випускний екзамен слухачів підготовчих курсів», «Положення про навчальний відділ», «Положення про навчально-методичний відділ Інституту доуніверситетської підготовки», «Положення про вступну співбесіду слухачів підготовчих курсів».
2.2.    Слухачі підготовчих курсів під час навчання ознайомлюються з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, Правилами прийому до Національного авіаційного університету, Правилами внутрішнього розпорядку Університету, Правилами техніки безпеки та поведінки в навчальному приміщенні, нормативними документами Інституту, Університету, МОН України і Українського центру оцінювання якості освіти (далі – УЦОЯО), що пов’язані з особливостями навчального процесу, підготовкою до вступу до ВНЗ громадян України та до загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників.
2.3.    Графік навчального процесу на підготовчих курсах передбачає терміни проведення занять: з 01 жовтня по 30 травня та/або з 18 січня по 30 травня.
2.4.    Заняття проводяться згідно затвердженого розкладу занять за адресою: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8.
2.5.    Для іногородніх слухачів організовано роботу підготовчих курсів у регіонах України на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
2.6.    Кількість слухачів у навчальних групах становить в середньому 10 20 осіб згідно кошторису.
2.7.    Форми навчання: денна (понеділок – п’ятниця з 800; щосуботня з 830); вечірня (понеділок – п’ятниця з 1600); заочна (в дні шкільних канікул з 800). Для слухачів денної і вечірньої форм навчання затверджується додатковий розклад занять на період осінніх і весняних шкільних канікул, початок занять з 800.
2.8.    Розкладом навчальних занять на підготовчих курсах для слухачів вечірньої форми навчання передбачено 8 годин у І робочий тиждень і 12 годин у ІІ робочий тиждень.
2.9.    Зміни у режимі роботи підготовчих курсів оформлюються відповідними розпорядженнями директора Інституту і доводяться до відома слухачів через мережу Інтернет (на сайті Інституту) та інформаційні стенди.
2.10.    Робоча навчальна програма передбачає кількість практичних годин із навчальних дисциплін, згідно додатку 2.
2.11.    Слухачам підготовчих курсів пропонується вивчення дисциплін за вибором, згідно додатку 3.
2.12.    Заняття на підготовчих курсах проводяться відповідно до чинних нормативних документів, графіка навчального процесу, навчального плану, навчальних програм, робочих навчальних програм, затверджених кафедрою базових і спеціальних дисциплін та адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, програм загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників, розроблених УЦОЯО і діючих навчальних програм ЗНЗ затверджених МОН України.
2.13.    Для забезпечення навчального процесу на підготовчих курсах використовується матеріально-технічна база Університету.
2.14.    Навчальний процес на підготовчих курсах забезпечується педагогічними і науково-педагогічними працівниками кафедри базових і спеціальних дисциплін, а також висококваліфікованими фахівцями провідних кафедр Університету.
2.15.    Слухачі підготовчих курсів забезпечуються навчально-методичною літературою.
2.16.    Слухачі підготовчих курсів після закінчення повного курсу навчання здають випускний екзамен з навчальних дисциплін згідно з «Положенням про випускний екзамен слухачів (випускників) підготовчих курсів», затвердженого ректором Університету. Після закінчення повного курсу навчання на підготовчих курсах слухачеві видається Довідка або Свідоцтво встановленого зразка.
2.17.    Слухачам, які закінчили підготовчі курси Інституту доуніверситетської підготовки і вступатимуть до Національного авіаційного університету на природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки, до загального рейтингу додається до 10 балів за результатами успішного навчання.
2.18.    Зарахування слухачів підготовчих курсів Інституту на навчання до Університету здійснюється на підставі «Правил прийому до Національного авіаційного університету» у поточному навчальному році.
2.19.    Слухачі підготовчих курсів протягом навчального року залучаються до профорієнтаційних заходів, а саме: профорієнтаційного опитування (соціологічний вимір); уроку «Твій вибір – твоє майбутнє»; творчих зустрічей «НАУ збирає друзів» і «Шлях до зірок»; презентацій Університету на базі ЗНЗ (на їх замовлення); екскурсій до Державного музею авіації, навчального ангару, Музею історії Університету, кафедр і лабораторій; участі у Міжнародній конференції студентів та молодих учених «Політ»; днів відкритих дверей Університету та його навчальних структурних підрозділів.
2.20.    Представники Інституту надають консультації слухачам підготовчих курсів та їх батькам за телефонами: (044) 406–74–04, (044) 406–73–11, (044) 497–52–84 (методисти, приймальня директора, начальник навчального відділу каб. 8.610); (044) 406–72–09 (заступник директора з навчальної роботи, каб. 8.609); (044) 406–74–15 (начальник навчально-методичного відділу, каб. 8.609); (044) 406–74–15 (економіст, каб. 8.708).
Адреса: 03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, корп. 8, кабінети 610, 609, 708.
E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua. Web-сторінка: www.nau.edu.ua

Додаток 1
  

Ліцензія

 

Додаток до ліцензії

 
Додаток 2
Перелік навчальних дисциплін

10 клас
–    Українська мова – 128 год;
–    Математика – 128 год;
–    Фізика – 128 год.
11 клас
–    Українська мова та література – 150 год;
–    Англійська мова – 150 год;
–    Історія України – 150 год;
–    Біологія – 150 год;
–    Географія – 150 год;
–    Хімія – 150 год;
–    Математика – 150 год;
–    Фізика – 150 год;
–    Рисунок та композиція – 180 год;
–    Основи журналістики – 150 год.

Додаток 3
Перелік дисциплін за вибором

–    Основи економіки – 112 год;
–    Основи інформатики – 60 год;
–    Основи технічного креслення – 56 год;
–    Основи літературної творчості – 56 год;
–    Правознавство – 56 год;
–    Основи конституційного права – 56 год;
–    Основи кримінального права – 56 год;
–    Захист Вітчизни – 54 год;
–    Вступ до професії – 28 год.