Home icon
» Моніторинг 2011-2012

Моніторинг рівня знань і умінь слухачів підготовчих курсів,
2011-2012 н. р.


Таблиця 1

Розподіл слухачів підготовчих курсів за навчальними дисциплінами


№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість груп

Всього, %

Кількість слухачів

Всього, %

м. Київ

регіони

України

м. Київ

регіони

України


Математика

8

7

15

27,27

164

129

293

32,13


Українська мова та література

8

6

14

25,45

150

94

244

26,75


Фізика

4

5

9

16,37

54

77

131

14,36


Англійська мова

6

1

7

12,73

87

11

98

10,75


Історія України

4

1

5

9

63

10

73

8


Географія

2

2

3,64

33

33

3,61


Біологія

1

1

1,81

10

10

1,11


Рисунок та композиція

2

2

3,64

30

30

3,29


Всього

35

20

55

100

591

321

912

100mon-11-12-01.jpg
Рис. 2. Розподіл слухачів за навчальними дисциплінами, (%)
mon-11-12-02.jpg
Рис. 3. Розподіл слухачів за навчальними дисциплінами у м. Києві, (%)

mon-11-12-03.jpg
Рис. 4. Розподіл слухачів за навчальними дисциплінами у регіонах України, (%)

Моніторинг навчальної успішності слухачів підготовчих курсів здійснюється за рейтинговою системою оцінювання навчальних досягнень набутих слухачем знань і вмінь, що відображає якість усіх видів аудиторної й самостійної навчальних робіт і передбачає використання вхідної, поточної, контрольної, підсумкової семестрової й річної рейтингової оцінок.

Завданнями вхідного рейтингового оцінювання навчальних досягнень є фіксація базового загального рівня підготовки і виявлення основних потреб старшокласників для здійснення коригування навчальних планів і навчальних робочих програм для забезпечення особистісно орієнтованого підходу.

Завданням поточного рейтингового оцінювання навчальних досягнень старшокласників у процесі доуніверситетської підготовки визначено характеристику динаміки, специфіки та вектора розвитку знань і вмінь учнів у період вивчення навчальних дисциплін.

Завдання контрольного рейтингового оцінювання навчальних досягнень визначаються як відстеження рівня засвоєння старшокласниками змістових модулів або певних тем навчальних дисциплін і є відображенням завершених частин робочих навчальних програм.

Підсумковий семестровий рейтинговий контроль визначаються як середнє арифметичне за результатами поточних рейтингових оцінок і контрольних рейтингових оцінок; його завданням є відображення рівня навчальних досягнень старшокласників за навчальний семестр.

Підсумковий річний рейтинговий контроль, як і семестровий, виконує завдання узагальнення навчальних досягнень старшокласників, визначається як середнє арифметичне за результатами семестрових рейтингових оцінок і забезпечує рефлексію суб’єктів процесу доуніверситетської підготовки щодо ефективності навчання і його результатів.

Підсумкове атестаційне рейтингове оцінювання навчальних досягнень реалізує завдання аналізу динаміки зміни рівня підготовки старшокласників з навчальних дисциплін. За результатами підсумкової атестації старшокласникам, що мають повну загальну середню освіту і вступають до університету на природничо-математичні й інженерно-технічні напрями підготовки, додається до 20 балів до загального рейтингу. Рейтингове оцінювання навчальних досягнень старшокласників проводиться у письмовій формі (контрольна робота, диктант, тести тощо).

Для подальшого моніторингу необхідно співвіднести шкали оцінювання навчальних досягнень старшокласників у ЗНЗ, ІДП НАУ зі шкалою загальнонаціонального ЗНО навчальних досягнень випускників щодо забезпечення вимірності емпіричних результатів.

Умовні позначення:

ВТ – вступне тестування (вхідна рейтингова оцінка);

ПА – підсумкова атестація (підсумкова атестаційна рейтингова оцінка);

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад;

ІДП – інститут доуніверситетської підготовки;

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання;

ПСО (І) – підсумкова семестрова рейтингова оцінка за І семестр;

ПСО (ІІ) – підсумкова семестрова рейтингова оцінка за ІІ семестр;

РРО – підсумкова річна рейтингова оцінка.

Таблиця 2

Співвіднесення між шкалами оцінювання навчальних досягнень старшокласників

Рівень навчальних досягнень

Бальна шкала оцінювання навчальних досягнень

ЗНЗ

(12‑бальна)

ІДП

(60‑бальна)

ПА ІДП

(10–20‑бальна)

ЗНО

(100–200‑бальна)

Високий

10–12

45–60

18–20

183,5–200

Достатній

7–9

33–44

16–17

150,5–183

Середній

4–6

15–32

13–15

124–150

Початковий

1–3

1–14

10–12

100–123,5Порівняльна характеристика рівня знань і умінь слухачів підготовчих курсів

з навчальних дисциплін


mon-11-12-04.jpg

Рис. 5. Рівень знань і умінь слухачів підготовчих курсів з української мови та літератури, (%)

mon-11-12-05.jpg
Рис. 6. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з математики, (%)


mon-11-12-06.jpg
Рис. 7. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з фізики, ()%

mon-11-12-07.jpg
Рис. 8. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з англійської мови, (%)

mon-11-12-08.jpg

Рис. 9. Рівень знань і умінь слухачів підготовчих курсів з історії України, (%)

mon-11-12-09.jpg
Рис. 10. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з біології, (%)

mon-11-12-10.jpg
Рис. 11. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з географії, (%)

mon-11-12-11.jpg
Рис. 12. Рівень знань і вмінь слухачів підготовчих курсів з рисунку та композиції, (%)